Vásárlási feltételek

Dokumentum helye
Bevezető

A TotyaBoltja Italdiszkont online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált és regisztrálatlan vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

 

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy helyesen cselekedjünk. Ezért készítettük el az adatkezelési-, és cookie tájékoztatót.

Adatkezelési tájékoztatónk:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat vállalkozásunkon belül és más szervezetekkel, és
 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

Széles körben kínálunk termékeket és szolgáltatásokat, ezért azt szeretnénk, hogy egyértelmű legyen az Ön számára, hogy mire vonatkozik ez a szabályzat. Ez a szabályzat csak abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat.  A szolgáltatásaink használata az alábbiakat jelenti:

 • az áruházainkban történő vásárlást,
 • elektronikus hírlevelekre való feliratkozást, amit Ön e-mailben kap tőlünk,
 • valamelyik szolgáltatásunkat igénybe veszi,
 • részt vesz egy általunk szervezett nyereményjátékban.

Ez a szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Ennek a szabályzatnak bizonyos rendelkezései szintén alkalmazandók az boltunkban működtetett CCTV rendszer vonatkozásában, amikor ez a rendszer felvételt készít Önről.

Weboldalunk továbbá gyűjthet és használhat személyes adatokat azért, hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat személyreszabottan ajánlani tudjuk. Saját adatvédelmi szabályzatuk ad tájékoztatást arról, hogy hogyan használják az Ön személyes adatait, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, nálunk vásárol vagy használja a szolgáltatásainkat.

A weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt a személyes adatait megadná  weboldalunkon.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, azaz a GDPR) és az azt kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

Miről is szól az Adatvédelmi nyilatkozat?

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Miért van szükségünk az Ön személyes adataira?

Az Ön felhasználói fiókjainak kezeléséhez, az Ön által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, számlázáshoz és az Ön által esetlegesen igényelt megrendelések és visszatérítések kezeléséhez szükségünk van az Ön személyes adatainak kezelésére.

 

Ezek az információk nélkül nem tudunk Önnek termékeket szállítani és szolgáltatásokat nyújtani, és ezáltal nem tudjuk célunkat teljesíteni, ami az Ön életének a megkönnyebbítése.

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruházba belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait, adatlapját.

Személyes adatok megosztása más szervezetekkel

Csak az alábbi esetekben oszthatunk meg személyes adatokat más szervezetekkel:

 • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv vagy az igazságszolgáltatás kötelez bennünket arra, hogy esetlegesen személyes adatokat ossszunk meg,
 • ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat is).
Cookie-k (sütik) használata

Webáruházunk cookie-kat használ, hogy az Ön vásárói élményét személyesebbé tegyük és ezáltal folyamattosan apró változtatásokkal tökéletesítsíteni tudjuk webáruházunkat.

 

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amik egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a weboldalunkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az Ön vásárlói élményének javításában. A Cookie-k elfogadása nem alkalmas felhasználó azonosítására, az összegyűjtött adatok teljesen anonimak és kizárólag bizonyos, a weboldal által nyújtott funkciók használatát könnyítik meg. Önnek joga van elfogadni  vagy elutasítani  webáruházunk megnyitásakor a Cookie-k használatát.

 

 Ha Ön hozzájárul a cookie-k használatához, ez az alábbiakat jelentheti:

 • Bejelentkezés megjegyzésére,
 • személyreszabott beállítások megjegyzésére,
 • a vásárlói kosarának tartalmára, amikor visszatér a weboldunkra,
 • segítenek annak megértésében, hogy a weboldalunkat hogyan használják, ezáltal pedig folyamatosan egyre felhasználóbaráttá tudjuk alakítani,
 • böngészési statisztika készítését (pl: látogatottság, termék statisztika),
 • ha hibaüzenetet kap böngészés közben, a cookie-k segítségével láthatjuk, mivel böngészője teljesen anonim módon elküldi  nekünk a hibaüzenetet.

 

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévőket.  Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngészője menüjében.

 

Ha Ön nem járul hozzá a cookie-k használatához:

Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalaink valamennyi funkcióját. Például:

 • nem tud termékeket hagyni a kosarában, ugyanis cookie-k segítségével emlékszik a böngészője a kosárba hagyott termékekről,
 • nem tud bejelentkezni,
 • vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.
Adatvédelmi jogok

A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van:

 • a nem megfelelő információk kijavítására:

Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és ki fogjuk javítani azokat.

 

 • tiltakozás a használat ellen:

általános tiltakozás – Ebben az esetben kivizsgáljuk az Ön az adatai használata elleni tiltakozását. Ha ténylegesen az Ön személyes adatait használjuk, akkor az Ön kérése alapján vagy megtiltjuk azok általunk történő használatát (lásd lejjebb) vagy töröljük azokat (lásd lejjebb).

direkt marketing elleni tiltakozás – Ha Ön ilyen tiltakozással él, nem fogjuk használni a személyes adatait direkt marketinges célokra. Ha hírlevelünkről szeretne ezáltal leiratkozni, lehetősége van egyik hírlevelünk lábjegyzetében a "leiratkozás" linkre kattintva leiratkozni, vagy pedig weboldalunk jobb szélén a "hírlevél" menüpontban a megadott e-mail cím beírása után a "leiratkozás" gombra kattintani. Azonban e-mailben vagy telefonon is lehetősége van rá.

 

 • megtiltani a használatot:

Ön számos esetben megtilthatja a személyes adatainak használatát, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:

 1. Ön sikeresen nyújt be általános tiltakozást (lásd fentebb a tiltakozás a használat ellen leírásában).
 2. Ön vitatja az általunk nyilvántartott személyes adatok pontosságát (ezáltal módosításokat is igényelhet)
 3. nem jogszerűen használtuk az Ön személyes adatait, de Ön nem szeretné, ha törölnénk azokat.

 

 • az adatai törlésére:

Ön számos esetben kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését, így többek között (de nem kizárólagosan), ha:

 1. nincs szükségünk a továbbiakban az Ön személyes adatainak a nyilvántartására,
 2. Ön sikeresen nyújtott be általános tiltakozást (lásd fentebb),
 3. Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs más jogalapunk azok használatára),
 4. ha úgy véli, hogy nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait.

 

 • az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára:

Az adathordozhatóság egy új jog, amely az EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között továbbíthassa. Ez a jogosultság ingyenes, amely lehetővé teszi a vásárlóknak, hogy szolgáltatót válthassanak. Azt jelenti, hogy az érintett meg kell, hogy kapja az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Például ha orvost vált, kikérheti személyes adatait, majd eljuttathatja az új orvosának.

Ha az Ön adataival kapcsolatban szeretne megkeresni bennünket, kérjük lépjen kapcsolatba velünk valamelyik elérhetőségünkön!

 

 • Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha Önnek panasza van, szeretnénk segíteni annak elrendezésében, de Önnek jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

 

Kapcsolat

Kérjük, ha ezen oldal elolvasása után bármilyen további kérdése lenne azzal kapcsolaban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, webáruházunk használata előtt.

 

 

Ha a regisztrált felhasználó/vásárló nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Bővebb információ

Ha tovább szeretne tájékozódni jogairól, árainkról, felelősségünkről, garanciáról, jótállásról, kérjük olvassa el az általános szerződési feltételünket, mely mindezeket tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési szabályzatunk hatályba lépésének ideje: 2018. 05. 25.

Jogunkban áll szabályzatunkat módosítani, így kérjük rendszeresen olvassa!

Webáruház készítés